Yhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on NU-PUN KOIRAKLUBI ja kotipaikka on Lohja. Virallinen lyhenne on NUPU.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koirankoulutusta ja muuta koiraharrastustoimintaa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koiranäyttelyitä, koirakokeita, koulutustilaisuuksia ja kursseja sekä valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antaa opastusta ja neuvoja jäsenilleen, sekä harjoittaa julkaisu yms. yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellista irtainta tai kiinteää omaisuutta, muodostaa rahastoja, sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, kunnia- tai kannatusjäseniä. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavalla jäsenellä ei ole yhdistyksessä äänioikeutta eikä oikeutta osallistua toimintaan. Kannatusjäsenen vuosimaksu on vähintään 50 €. Perhejäsenellä tarkoitetaan vuosijäsenen kanssa samaan talouteen kuuluvaa henkilöä. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Vuosi- ja perhejäsenen jäsen- ja liittymismaksun suuruuden tulevaksi kalenterivuodeksi määrää syyskokous. Jäsen joka liittyy yhdistykseen kalenterivuoden aikana on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta.

Jäsenmaksu on suoritettava tammikuun loppuun mennessä.

Jäsen joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikaan mennessä katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi. Hän voi jälleen päästä jäseneksi suorittamalla laiminlyödyt maksut. Kunniajäsen on vapautettu sekä jäsen- että liittymismaksusta. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä mikäli hän on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kevät- tai syyskokous, jolloin pätevää erottamispäätöstä varten vaaditaan vähintään ¾ annetuista äänistä. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

4 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistykselle valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kahden (2) vuoden mittainen. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset hallituksen jäsenet ratkaistaan arvan perusteella. Varajäsenet valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen puheenjohtajan ja kokouksessa valittujen hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta.

7 §
Vuosittain pidetään kevät- ja syyskokous jotka kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu sähköisesti internetissä.

Kutsu ylimääräisiin kokouksiin tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaisiin kokouksiin.

8 §
Kevätkokouksessa, joka pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto sekä edellisiin perustuva yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva selostus.

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintavuoden hallitukselle.

muut hallituksen esittämät asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa, joka pidetään vuosittain syys-joulukuussa, käsitellään seuraavat asiat:

hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimintakaudeksi.

hallituksen varsinaisten- sekä varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimintakaudeksi.

kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varamiestensä valinta seuraavaksi toimintavuodeksi.

hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle toimintavuodelle.

hallituksen laatiman talousarvion vahvistaminen seuraavalle toimintavuodelle.

seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksun sekä perhejäsenen jäsenmaksun määrääminen.

muut hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa sääntöjenmukaisesti suorittaneella vuosi- ja perhejäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi (1) ääni, jota hän voi käyttää läsnäolevana. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä avoimella äänestyksellä ellei joku vaadi äänestystä suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytettäköön sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.

10 §
Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.